6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanunun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Hasan Yapıcı Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine iletir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “Büsan Org. San. Kosgeb Cad. 10646 Sk. No:19/1 Karatay/KONYA” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Başvuru sahibinin, kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvurun yapılması ADRES: Büsan Org. San. Kosgeb Cad. 10646 Sk. No:19/1 Karatay/KONYA Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması ADRES: Büsan Org. San. Kosgeb Cad. 10646 Sk. No:19/1 Karatay/KONYA Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Elektronik posta yolu kullanılarak veya (varsa) KEP adresi kullanılarak e-imzalı olarak başvurunun yapılması E-posta: akif@hasanyapici.com.tr Postanın Konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU

İşbu Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla Hasan Yapıcı Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı kuruluşumuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı/ Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

Telefon numarası/Faks numarası:

Elektronik posta adresi: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adresi:

Kuruluşumuz ile olan ilişkinize dair aşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini belirtiniz.

Müşteri                                                                            İş Ortağı

Çalışan                                                                              Eski Çalışan

Ziyaretçi                                                                           Diğer(….)

Yukarıda sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formunun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi belirtiniz:

TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI

Yukarıdaki Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle iletmiş olduğunuz başvurunuz, Kanunun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kuruluşumuz, talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını Kanunun 13/3. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.

Başvurunuza Kuruluşumuz tarafından verilecek cevabın, tarafınıza bildirilmesi yöntemini seçiniz.

? Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

? Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

? Cevabı elden teslim almak istiyorum.

VERİ SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu Başvuru Formunda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BAŞVURU TARİHİ:

BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI/SOYADI:

İMZA:

Ek Beyan: Hasan Yapıcı Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Aydınlatma Metnini okudum, bilgi sahibiyim…/…/….

Ad-Soyad-İmza