İşbu Aydınlatma Metni; Hasan Yapıcı Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hasan Yapıcı Demir Çelik veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Hasan Yapıcı Demir Çelik; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Hasan Yapıcı Demir Çelik tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz “Büsan Org. San. Kosgeb Cad. 10646 Sk. No:19/1 Karatay/KONYA” adresinde yerleşik Hasan Yapıcı Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Hasan Yapıcı Demir Çelik tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; 7/24 görüntü kaydı yapan kameralar vasıtasıyla otomatik yollarla gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak veya www.hasanyapici.com.tr adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formuna uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Hasan Yapıcı Demir Çelike ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.